Huishoudelijk reglement

Iedereen die lid is van Windsurf Vereniging Almere-Centraal (WSVAC) wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en zich hieraan te houden. Ieder lid wordt geacht zijn/haar contributie tijdig te voldoen. Indien aan een betalingsherinnering geen gehoor wordt gegeven, zal worden overgegaan tot het inschakelen van een incassobureau en/of eventueel beëindiging van het lidmaatschap, zoals is vastgelegd in de statuten van de vereniging. Een kopie van de statuten kan bij het secretariaat worden opgevraagd.

Opzeggen van het lidmaatschap en/of plankstalling kan schriftelijk en per e-mail en dient uiterlijk 1 december van het verenigingsjaar door het bestuur te zijn ontvangen. Na bevestiging van ontvangst wordt het lidmaatschap opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De kleedkamers/toiletten zijn, ook al is het clubhuis gesloten, voor de leden toegankelijk. Tegen betaling van 15 Euro borg kan een “sleutel” worden verkregen. De sleutel is een soort plastic munt en kan aan ketting of horloge worden gehangen; waterdicht, dus je kunt er zo de plank mee op. Bij opzegging van het lidmaatschap moet deze sleutel weer worden ingeleverd. De borgsom van 15 Euro wordt dan terugbetaald.

Geen enkel lid van de vereniging mag plank, zeil, mast, giek, of andere grote toebehoren invoeren en/of opslaan in het clubgebouw. De enige ruimte waarin dit mogelijk is, is in de plankstalling, indien hierin ruimte wordt gehuurd. Het is verboden in de plankstalling per gehuurde ligplaats meer dan één surfplank neer te leggen.De plankstalling is conform de statuten altijd toegankelijk. Sleutels zijn hiervoor tegen borg van  € 12,50 Euro verkrijgbaar bij de penningmeester.

In het belang van alle leden moet het clubgebouw altijd afgesloten zijn. Dit betekent dat de laatste die deze ruimte verlaat ervoor zorgt dat de deur goed afsluit; deze valt automatisch in het slot. Ook de plankstalling moet na gebruik steeds weer goed worden afgesloten, één en ander ongeacht of er nog leden aan het surfen zijn. Bij gebleken diefstal en/of vernielingen door een lid, wordt door het bestuur het lidmaatschap van de betrokkene opgezegd, zonder restitutie van de betaalde contributie.

Verwacht wordt, dat ieder lid het clubgebouw, c.q. plankstalling, en de omgeving schoon achterlaat. Ieder lid wordt geacht jaarlijks zijn/haar zogenaamde vrijwilligersdienst te vervullen. Bij deze indeling van deze activiteiten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren voor werkzaamheden. Sinds 2005 is hiervoor de vrijwilligersborg ingesteld, die de leden terugkrijgen na vervulling van hun vrijwilligersdienst.

Het is noodzakelijk dat iedere surfer op de hoogte is van de vaarreglementen op het water. Het is voor ieder lid van de surfvereniging verboden om zijn/haar auto benedendijks te parkeren. Leden worden geacht ook niet-leden hierop te wijzen. *) Het niet handelen door de leden volgens de statuten of het huishoudelijk reglement kan royement tot gevolg hebben.

Laatste wijziging: Algemene Ledenvergadering d.d. 11 maart 2006

 

Meld je aan als lid en/of voor één van de activiteiten!

Deel dit bericht
Share