Doelstellingen RTC Windsurfen Flevoland - Almere

Het RTC windsurfen heeft als doel jonge windsurftalenten te scouten en te op te leiden tot veelzijdige atletische topsporters i.o.
die op basis van hun resultaten mogen doorstromen naar het Nationaal Training Centrum – de ‘Topzeilacademie’ in Scheveningen.

Met het RTC in Almere wordt invulling gegeven aan de middelste laag van de sportpiramide van de windsurfsport: Talentontwikkeling. We geven daarmee 8-10 talentvolle sporters uit de provincie Flevoland en 2-6 talentvolle sporters uit de omliggende gemeentes de mogelijkheid hun talent verder te ontwikkelen en te excelleren in de sport waar hun passie en talent ligt. 

Subdoelstellingen

De vereniging wordt door de expertise sterker en bekwamer in het verzorgen van de trainingen. De windsurfsport wordt in zijn geheel groter in de provincie Flevoland, wat leidt tot meer aanwas bij de breedtesportafdelingen van de windsurfvereniging.

Smartdoelstellingen van het RTC Windsurf Flevoland

10-16 talenten nemen deel aan het RTC programma van Almere-Centraal.
Hiertoe wordt aangesloten bij de huidige trainingen van de Almeerse vereniging en worden er extra training georganiseerd. Er wordt door Almere-Centraal een Talentcoach (nader te noemen TC) aangesteld die zorg draagt voor de inhoudelijke invulling van de trainingen. Deze trainer moet bekend zijn bij het KNWV en bekend zijn met de richlijnen.

Meetbaar – Hoeveel talenten participeren in het RTC?

 • 10 tot 16 talenten per kalenderjaar.
 • 2 groepen bestaande uit maximaal 8 Junioren (U17) en maximaal 8 Jeugd (U19) talenten. De disciplines kunnen niet gemengd getraind worden.
 • Gedurende het waterseizoen (30 weken, netto 25) kan elke talent 8 uur per week aan activiteiten, georganiseerd ter ontwikkeling van het talent bijwonen.
 • Bovenop deze 8 uur activiteiten worden een aantal uren aangesloten bij de huidige verenigingstrainingen.
 • Gedurende het winterseizoen (22 weken, netto 12) worden per week 6 uur aan activiteiten georganiseerd ter ontwikkeling van het talent.
 • Intensieve samenwerking tussen de vereniging en de RTC.
 • Intensieve samenwerking tussen RTC en AKT.
Kiran Badloe

Acceptabel – Is er draagvlak voor wat we gaan doen?

Er is op dit moment onvoldoende aansluiting van de breedtesport richting het NTC. De stap (vereniging in Almere naar NTC “International Sailing Center Den Haag/Scheveningen” is nu te groot. Met dit RTC wordt een tussenstap voor talentvolle atleten gecreëerd. Hiermee wordt zowel de drempel verlaagd om ‘de volgende stap’ te maken voor verenigingstalenten, als wordt voor huidige talenten de investering in reistijd geminimaliseerd.

Realistisch – Kan het wat we willen doen?
Het Olympisch Netwerk Flevoland, onderdeel van Sportservice Flevoland, is er voor de Flevolandse topsporters, talenten, coaches, topsportverenigingen en bedrijven. Het ONF ondersteunt, stimuleert en initieert een scala aan activiteiten met als doel de topsport binnen Flevoland op het hoogste plan te brengen. Sportservice Flevoland is de uitvoerder van het provinciale sportbeleid.

Met de vaststelling van de herijkte sportnota van de provincie Flevoland wordt er in de provincie ingezet op enkele focussporten, waaronder watersport.

Vanuit Sportservice Flevoland is een RTC binnen de provincie dus interessant. Sportservice Flevoland is de afgelopen jaren in staat gebleken om dergelijke trajecten op goede wijze te kunnen begeleiden. Ondersteuning op, medisch en facilitair gebied, valt binnen de mogelijkheden. Misschien niet altijd op de locatie, maar wel dichtbij. 

Het Koninklijke Nederlands Watersport Verbond staat achter het oprichten van een RTC windsurf Flevoland in Almere. Er is voldoende talent aanwezig in Flevoland, Almere en Lelystad. Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond ondersteunt en faciliteert verenigingen om te komen tot een passend sportaanbod en optimale dagelijkse trainingsmogelijkheden. 

Waar komen de atleten vandaan? Talenten komen de laatste jaren uit: Flevoland (Almere, Dronten, Lelystad, Zeewolde) en het Gooi (Blaricum, Huizen, Muiderberg, Naarden)

De vereniging beschikt over veel kennis er ervaring in het begeleiden van talenten.

Het sportbeleid van de gemeente Almere 2013-2016 richt zich op zeven thema’s: laagdrempelige sportmogelijkheden dichtbij huis, samenwerking in de buurt met onderwijs, sport en welzijn, het op peil houden van de goede basissportinfrastructuur, versterking van de sportverenigingen, talentherkenning en ontwikkeling, topsportaccommodaties uitbreiden en versterken en het aantrekken van (top)sportevenementen.

Speerpunten voor de Rijksoverheid zijn “sport en bewegen in de buurt” en “uitblinken in sport”, het versterken van de economische betekenis van sport en de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen.

Tijdspad – Wanneer moet het resultaat behaald zijn?
Aan het einde van ieder verenigingsseizoen wordt kritisch bekeken of het RTC in zijn huidige vorm functioneert (go-no go voor het daarop volgend seizoen) en wordt er gesproken over de continuering van het RTC in de seizoenen daarna.

Gedurende het traject is er continue feedback of het RTC voldoet aan de verwachtingen van de betrokken partijen. De monitoring en evaluatie is in handen van het Koninklijke Nederlands Watersport Verbond (KNWV). De verantwoording is in handen van Windsurfvereniging Almere-Centraal.

Deelnemende partijen
De deelnemende partijen in dit RTC Windsurf Flevoland zijn:

 • Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
 • Provincie Flevoland
 • Gemeente Almere
 • Almere Kenniscentrum Talent (AKT)
 • Sportbedrijf Almere
 • Topsport Flevoland / Sportservice Flevoland
 • Windsurfvereniging Almere Centraal    

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden voor het welslagen van het project zijn:

 • De samenwerking tussen de zeven bovengenoemde partijen en continue afstemming in het proces.
 • Talenten die bereid zijn om zelf te investeren in de ontwikkeling van hun topsportcarrière.
 • Er is een goede samenwerking met het voortgezet onderwijs, waardoor de les- en trainingsroosters goed op elkaar afgestemd kunnen worden
 • Beschikbaarheid van een gediplomeerde TC met niveau 4 of hoger.

Talentcoach
Gediplomeerde trainer (zeiltrainer-4 of hoger) die tevens door het Watersportverbond (Hoofdcoach Talentontwikkeling) is geaccordeerd.  Trainer volgt jaarlijkse bijscholingen voor talent- en jeugdcoaches en is bij voorkeur ook actief in het Nationale Talentprogramma binnen het Watersportverbond Talentplan.

Resultaten
Dit project RTC Windsurfen Flevoland heeft de volgende concrete resultaten.

 • 10-16 talenten krijgen gedurende 1 jaar extra training van deskundig kader dat onder begeleiding staat van een Talentcoach.
 • Er is rondom de talentengroep een faciliteitennetwerk gecreëerd waardoor sporters op sporttakoverstijgende onderwerpen als voeding, carrière coaching, topsportvriendelijk onderwijs en sportpsychologie (mentale begeleiding) worden ondersteund.
 • Er is meer aandacht voor de windsurfsport in zijn algemeenheid en het RTC Windsurf Flevoland in het bijzonder.
 • De talenten uit het RTC vinden aansluiting bij het NTC in Scheveningen.
 • De trainers van Windsurfvereniging Almere worden door de intensieve samenwerking met de Talentcoach deskundiger in het verzorgen van hun specifieke training.